મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતાલુકા વિકાસ અધિકારીની માહિતી

તાલુકા વિકાસ અધિકારીની માહિતી


અ.નંતાલુકા નુ નામઅધિકારીનુ નામ મોબાઈલ નંબર
પલસાણા શ્રી કે.આર.ગરાસીયા ૯૦૯૯૦૧૫૩૭૨
ચોર્યાસી શ્રી કાજલબેન ગામિત ૭૫૬૭૦૧૫૯૩૨
બારડોલી શ્રી સિતાબેન પટેલ ૯૮૭૯૯૮૮૦૨૧
મહુવા શ્રી સુરેશભાઇ ડી.પડ્સાલા ૭૫૬૭૦૧૫૯૫૭
માંગરોલ શ્રી રમણભાઈ વસાવા ૮૯૮૦૦૩૦૯૦૭
માંડવી ઈ.ચા.શ્રી દિપેશભાઈ પી.ચૌહાણ ૯૮૭૯૮૩૪૩૧૫
કામરેજ શ્રી જે.કે.પટેલ ૯૮૨૫૪૭૪૨૫૬
ઉમરપાડા શ્રી જી.એમ.ગામિત ૯૪૨૭૮૭૨૧૦૯
ઓલપાડ શ્રી ડી.ડી.વાઘેલા ૮૯૮૦૦૩૦૯૦૮


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 29/8/2017

વપરાશકર્તાઓ : 604960