મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતાલુકા વિકાસ અધિકારીની માહિતી

તાલુકા વિકાસ અધિકારીની માહિતી


અ.નંતાલુકા નુ નામનામમોબાઈલ નંબર
ચોર્યાસીઇ.ચા. શ્રીસ્‍નેહલ પરમાર-
કામરેજશ્રી ડી.વી.મકવાણા-
ઓલપાડશ્રી ડી.ડી.વાઘેલા-
પલસાણાશ્રી ટી.કે.જાની૯૭૨૪૩૩૦૩૦૦
બારડોલીશ્રી આર.એલ.પટેલ (કરાર આધારીત)-
મહુવાશ્રીમતી પી.આર.પરમાર-
માંડવીશ્રી એ.સી.પટણી-
માંગરોળશ્રી આર.એમ.વસાવા-
ઉમરપાડાઇ.ચા. શ્રી એ.સી.પટણી-


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 599058